Όροι χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία “Incubator for Media Education and Development –  Aστική μη Kερδοσκοπική Eταiρεία” (εφεξής καλουμένη ως το «iMEdD») και η χρήση της υπόκειται στους όρους που παρατίθενται κατωτέρω.

Η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης οφείλει να απέχει από κάθε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Το iMEdD δύναται να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή άνευ οποιασδήποτε ειδοποίησης. Οι χρήστες υποχρεούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης καθώς η συνεχής χρήση της αποτελεί τεκμήριο αποδοχής των αλλαγών.

1. Ρυθμίσεις Δικαιώματων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

1.1. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, δεδομένα, σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του iMEdD και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Το iMEdD διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην κατωτέρω παράγραφο 1.3.

1.2. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του iMEdD. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του.

1.3. Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται τα άρθρα, οι εφαρμογές, τα  δεδομένα, τα πολυμέσα, τα εργαλεία ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο της ιστοσελίδας φέρει ειδικότερη σήμανση σχετικά με άδεια χρήσης τύπου creative commons. Το iMEdD  δύναται να χρησιμοποιεί κατά περίπτωση οποιοδήποτε τύπο άδειας creative commons επιθυμεί. Για τους ειδικότερους όρους εκάστου τύπου αδείας creative commons ο χρήστης οφείλει να ενημερωθεί από τον αντίστοιχο ιστότοπο στον οποίο θα παραπέμπουν οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι. Το iMEdD δύναται ανά πάσα στιγμή ελευθέρως είτε να μεταβάλει το είδος της άδειας τύπου creative commons που χορηγεί για μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου, είτε να παύσει να χορηγεί άδεια τέτοιου τύπου. Στην τελευταία περίπτωση θα ισχύουν τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους.

2. Χρήση συνδέσμων σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων (links)

To iMEdD παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών της ιστοσελίδας, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από το iMEdD, το οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτές.

3. Δήλωση αποποίησης και περιορισμός ευθύνης

To iMEdD καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται “ως έχει”, χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή σκοπό. Το iMEdD, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση και αποδοχή των παρόντων όρων. Επίσης, το iMEdD δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ακολούθως, το iMEdD δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση το iMEdD.

4. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του iMEdD και του χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών.